Rekrutacja

Nabór do Przedszkola Ala i As odbywa się w sposób ciągły, przez cały rok i jest zależny od posiadanych wolnych miejsc. Warunkiem zapisania dziecka do Punktu Przedszkolnego jest wypełnienie przez rodzica „Karty Zgłoszeniowej” (dostępna w zakładce dokumenty do pobrania) oraz dostarczenie jej wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do siedziby Punktu Przedszkolnego (ul. Kujawska 53/1, Białystok). 
Decyzję o przyjęciu dziecka do Punktu Przedszkolnego podejmuje dyrektor w porozumieniu z nauczycielami punktu, po rozmowie z rodzicami i/ lub obserwacji dziecka. Decyzję przekazywane są rodzicom osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail.

Dyrektor placówki zawiera z Rodzicami umowę świadczenia usługi edukacyjnej na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na lata następne w formie pisemnego aneksu.
Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 2, 5–6 lat. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 9 lat.
Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego bez podania przyczyny tej decyzji.

Informacji na temat dostępnych miejsc udziela dyrektor/ wicedyrektor osobiście, w siedzibie punktu lub telefonicznie, pod numerem: 737–707-055.